════════════════════════════   NAPAJANJE   ═════════════════════════════

 

 

710728     Mini stabilizator napona 4...10 V (BC108, 2N1613)

720623     Regulirani ispravljač 0...30 V/4 A

730450     Stabilizirani ispravljač 1,5...60 V/0,1...5 A

740723     Stabilizirani ispravljač 0...35 V/2 A

800784     Laboratorijski stabilizirani ispravljač 0...50 V/0...2 A

           (2xL10)

810446     Univerzalni stabilizirani ispravljač 0...20 V/0-2 A

810756     Stabilizirani ispravljač 2...60 V/10 mA...1 A (L146)

820728     Stabilizirani ispravljač 2,5...6 V/6...8 A

821240     Visokokvalitetan stabilizirani ispravljač 0...35 V/0...3 A sa

           mogučnošću regulacije napona istruje (741+723)

831027     Adapter (utikač)-ispravljač sa stabilizatorom napona i

           elektroničkim ograničavačem struje 4,8...14,6 V/0,25 A

           (741, BD139, BC547, BC557)

7206623    Regulirani ispravljač od 5 do 30 V/4 A

7304450    Stabilizirani ispravljač "PLUS" od 1,5 do 60 V/0,1 do 5 A

7478723    Stabilizirani ispravljač 0...35 V/2 A

780777     Mini stabilizator napona za integrirane stabilizatore

           LM78L05...LM78L24

830125     Stabilizator napona 5V/3A (napon brujanja <1 mVeff)

831029     Jednostavan ispravljač 4,3V...14,6V/250mA sa elektroničkom

           zaštitom

831238     Simetrični izvor napajanja 0...18V/0...1A

840436     Izvor izmjeničnog napona

840526     Stabilizirani ispravljač 5...24 V/5 A u prekidačkom režimu

           rada (svičer)

850423     Regulirani ispravljač za napone od 1,2 do 32 V i struje

           do 10 A (LM 338)

X851132    Dvostruki stabilizirani i podesivi izvor napajanja,

           2 x 0...50V/2,5A

860318     Dvostruki regulirani ispravljač sa digitalnim pokazivanjem

           napona i struje (2x0..20 V/2x0...1,25 A)

                        - ispravljački dio

                        - regulacioni i digitalni dio

860777     Regulirani ispravljač sa indikacijom struje pomoću LED

           dioda (L 200)

X860222    Stabilizirani i podesivi ispravljač 0...50V/10A

X861220    Ispravljač sa regulacijom napona 0...260V/2A

870362     Napajačka jedinica za He-Ne lasersku cijev

870719     Digitalna indikacija napona i struje za regulirane

           ispravljače (3 digita)

X870630    Stabilizirani ispravljač +/- 0...25V/2A

880228     Impulsno regulirani stabilizirani ispravljač snage 100 W

           (L 4960)

880424     Stabilizirani ispravljač za napone od 0 do 30 V i struje

           od 0 do 2,5 A kontroliran mikroprocesorom - I. dio

880522     Stabilizirani ispravljač za napone od 0 do 30 V i struje

           od 0 do 2,5 A kontroliran mikroprocesorom - II. dio

                        - analogni dio

                        - digitalni dio

                        - pokazivački dio

880650     Stabilizirani ispravljač za napone od 0 do 30 V i struje

           od 0 do 2,5 A kontroliran mikroprocesorom - III. dio

                        - priključak na računalo

881264     Stabilizirani ispravljač sa simetričnim napajanjem

           od 5 do 18 V

890330     Elektronički osigurač za napone od 8 do 35 V i struje

           od 0 do 5 A (BUZ72, BC547)

890722     Sklop za dobivanje simetričnog iz nesimetričnog napajanja

900432     Laboratorijski stabilizirani ispravljač od 1,2 do 20 V/5 A

                        - jedinica stabilizatora

                        - jedinica regulatora

900714     Laboratorijski stabilizirani ispravljač snage 400 W

900725     Ispravljač 5 V/3 A

901031     Stabilizirani izvor izmjeničnog napona

901114     Stabilizirani regulirani ispravljač od 4 do 20 V/10 A

                        - stabilizator

                        - regulator

900428     Regulator napona "LOW-DROP"

X901181    Napajanje za računalo izvedeno klasičnom serijskom

           regulacijom napona

910930     Sklop za elektroničko ograničenje snage potrošača

                        - ograničenje u + vodu

                        - ograničenje u - vodu

911216     Laboratorijski dvostruki izvor napajanja od

           0 do +/-28 V/0...2,3 A

911236     Automatski mrežni prekidač

W1144      Stabilizator napona baterije (RC 4190)

W1147      Adapter napona 12 V/Ux

920220     Stabilizirani ispravljač 5...20 V/1,5 A

927809     Stabilizirani izvor napajanja 0...30 V/0...20 A

                        - upravljačka jedinica

                        - jedinica energetike

9278127    Jednostavan i kvalitetan stabilizator napona 12 V/2 A (5 A)

940158     Elektronički osigurač

940250     Jednostavan a kvalitetan stabilizirani ispravljač

           za napone od 3...18V/400mA (LM317, BC557)

941027     Sklop za kontrolu napona napajanja PC-a

941226     Stabilizator napona 13,8 V/10 A otporan na VF smetnje

           pogodan za napajanje primopredajnika

951258     Ispravljač i stabilizator napona za 3,3,5,6,9,12 i 15V

960646     Sklop za eliminaciju napona brujanja iz istosmjernog

           nestabiliziranog napona-pogodno za napajanje NF pojačala

961154     Stabilizirani ispravljač 1,5 ... 37 V sa dva ulazna napopna i

           automatskom kompenzacijom gubitaka (LM317 i TIP120)

970326     Univerzalni elektronički osigurač podesiv za struje od 50 mA

           do 1 A (TL082, AD633, 7912, 7812, BC557)

970448     Univerzakni stabilizator napona (79XX, 79XX)

M970270    Stabilizirani izvor napajanja 0-35 V/0-3 (10) A (723, 741,

           BD241, 2N3055)

980330     Regulirani izvor napajanja od 0 do 24V i struje do 1 ili 2A

           (TLC271, BUK455, 7809)

9803X2     Mrežni filter sa sklopom za prenaponskom zaštitom

990432     Univerzalni izvor napajanja od 10 do 40 V/0,5 do 2,5 A

           (BC557, BC547, BD140, 2N3055)

997820     Skop za automatsko uključenje perifernih jedinica (printer

           i sl.) na ATX PC računalo

997823     Jednostavan regulirani i stabilizirani izvor napajanja (2 A)

           sa osjetilnim ulazima - odlika sklopa je da izlazni napon ne

           ovisi o struji kroz trošilo (L200C)

997850     Napajanje za WAV-Player (LM317, BC547)

997880     Poziciono svjtlo za bicikl koje je uključeno još neko

           vrijeme nakon što se bicikl zaustavi. Energiju za svoj zad

           crpi iz elektrolitskog kondenzatora koji se napuni tokom

           vožnje (LP2950CZ5.0, 555, kondenzator 1 F)

997887     Detektor mrežnog napona (B250C1500, CNY65, BC547)

991016     Kvalitetni i snažni punjač NC i Ni/Metalhidrid akumulatora

           za struje do 3 A     I dio

991156     Kvalitetni i snažni punjač NC i Ni/Metalhidrid akumulatora

           za struje do 3 A    II. dio

           (LM324, LM339, TL431, 7806, 68HC05C4, BUZ11, TIC116A)

007838     Kvalitetni izvor napajanja za operaciona pojačala

           220 V AC/+-17,5 V/3...16 VA (B80C150, LM317, LM337)

010146     DC/DC pretvornik sa 12 V na 330 V  (KA78T12, BY329-1000,

           BAT85, BC550, BUZ11, SG3525)

011114     Digitalni stabilizirani izvor napajanja      I. dio

           - shema spoja i opis rada sklopa (74HC164, MAX232, PIC16F84,

           TLC272, LT1491, 78L05, 4066, TIP142, BC547, BC557 - potreban

           progra za upis u PIC: BART 011114)

           Digitalni stabilizirani izvor napajanja      II. dio

           - opis postupka izrade

020156     Digitalni stabilizirani izvor napajanja      III. dio

           - detaljan opis softvera

011118     Adapter za napajanje prijenosnog računala iz akumulatora od

           12 V aksialne struje od 2,5 A (TLC272, BDX53, BD912, BC337)

011122     "Inteligentni" sklop za pražnjenje akumulatora od pojedinačne

           čelije pa sve do napona od 35 V                I. dio

           (BAT85, 4001, ST62T65 prograiran sa EPS010201-41, 4066,

           ST24C16, 4094)

011254     "Inteligentni" sklop za pražnjenje akumulatora  II. dio

           - opis izrade sklopa i međusobno povezivanje jedinica

020940     Univerzalno napajanje za cijevna pojačala (IRFBC40, LM317)