Morski akvarij
SLANOST VODE / IZBOR AKVARIJA / GRIJANJE Temperatura... / SVIJETLOST Tipovi akvarijskih lampi... / FILTRACIJA / KVALITETA i TESTIRANJE VODE "Umjetna" morska voda... mjerenje slanosti... pH... / PROGRAM ODRŽAVANJA
Slanost vode (S.G, Salinitet)
S.G. je mjera gusto?e morske vode. Što viša slanost, to ve?i nivo soli otopljene u vodi. Destilirana voda - ne sadrži otopljene soli - ima salinitet od 1.000. Morska voda saliniteta od 1.024, je 1.024 puta guš?a od destilirane.
NATRAG NA VRH
Izbor akvarija
Graška je kupiti mali akvarij "?isto za po?etak". Uvijek izaberite najve?i potpuno-stakleni akvarij koji si možete priuštiti i za kojeg imate mjesta. U velikom akvariju, uvjeti se mjenjaju puno sporije, pa ?e promjene puno manje utjecati na ribe. Minimalna veli?ina akvarija za morske ribe je 91cm x 46cm visok x 46cm dubok (36in x 18in x 18in). Što ve?i akvarij, u?inkovitije su plinske promjene.
NATRAG NA VRH
Grijanje akvarija
TEMPERATURA: Najbitnija je stabilnost temperature. Kada temperatura vode padne ispod 20°C (68°F), koraljne ribe postaju trome, manje agresivne sa smanjenim apetitom. A sa sruge strane, ako je temperatura viša od 30°C (86°F), postaju aktivnije nego obi?no,a apetit i agressivnost su dosta pove?ani. U zato?eništvu bi najbolje bilo kad bi temperatura bila izme?u 24-27°C (75-81°F). 

GRIJANJE: 100 watt-na jedinica ?e grijati akvarij minimalne veli?ine, sa 200 watt-nom jedinicom dobro je grijan 360 litarski (80gal) akvarij, a sa 300 watt-nom jedinicom 380 litarski (150gal) akvarij. Najbolje je koristiti dva grija?a, tako da svaki daje pola od ukupne potrebne snage. Jedan grija? s jedne strane,a drugi sa druge strane akvarija.

MJERENJE TEMPERATURE: Nikad ne upotrebljavati živin termometar u morskom akvariju, jer ako živa procuri u akvarijsku vodu, poubijat ?e sve živu?e u akvariju. Sigurnije je koristiti termometar koji se ljepi na staklo. Ustvari bilo bi dobro da ih imate dva.
NATRAG NA VRH


Osvjetljenje u akvariju
Životinje na koraljnim grebenima uživaju satima na intenzivnom suncu, koje je još intenzivnije time što je voda kristalno ?ista i relativno plitka. U akvariju bi zato ta svijetlost trebala biti replicirana. To zna?i minimalno 12 sati svijetlosti (14 preporu?ljivo) i period tame.

FLUORESCENTNE TUBE: Najpopularnija metoda osvjetljavanja akvarija. Daje jednako širenje svijetlosti ali nema efekta mreškanja. Najlakše ih je staviti u poklopac akvarija. Da bi radila, svaka tuba treba starter, kao bilokoja druga ku?na svijetiljka tog tipa. Koristite bijelo svijetlo punog spektra, dizajnirano baš za akvaristiku. Može ih se na?i u raznim veli?inama i snagama. Tuba veli?ine 61cm (24in) ima snagu od 20 watta, veli?ina 91cm (36in)  30 watta, itd.. Dvije tube sli?ne snage su dovoljne za akvarij, a tre?a bi bila potrebna ako je akvarij dublji od 61cm (24in). Trebalo bi ih mjenjati svakih 6-12 mjeseci.

ŽIVINA LAMPA: To je lampa koja koristi živinu paru da bi proizvela svijetlost, a raspon snage im je od 80 and 125 watta, ovisno o modelu. Postoje u dva izbora: sa svijetiljkom s ugra?enim reflektorom i sa eksternim reflektorom. Glavna prednost ovih lampi je ta da osvejtljavaju mnogo dublje akvarije. Tako?er daje i efekt mreškanja kada se koristi u akvarijima sa jakim strujanjem površine vode. Životni vijek ove lampe je vrlo kratak, oko 3 mjeseca, pa to ispadne prili?no skupo. Moraju biti smještene barem 30cm (12in) iznad površine vode, jer u protivnom pucaju u dodiru s vodom.

METAL HALID: Daje svijetlost velikog intenziteta. Vrlo je skup, sa naj?eš?e upotrebljavanom snagom od oko 150 watta. Ima vrlo visok stupanj ultravioletne primjese, koja je škodljiva za ?ovjeka, i radi na vrlo visokoj temperaturi. 

CIJENA
ŽIVOTNI VIJEK
DUBINA AKVARIJA
SNAGA
EFEKT MREŠKANJA
Fluorescentne tube
jeftino
 6-12 mjeseci
pli?e od 61cm
slaba (20-50W)
ne
Mercury vapor
skupo
manje od 6 mjeseci
dublje od 61cm
jaka (80-125W)
da
Metal halide
jako skupo
?
velike dubine
najja?a (150W)
?
NATRAG NA VRH
Filtracija
Prili?no je puno metoda filtracija i sve rade isti posao, ali na razli?ite na?ine. Postoje tri najvažnija elementa filtracije. Mehani?ka filtracija ?isti u vodi ve?i otpad kao nepojedenu hranu i riblji izmet. Uobi?ajeni medij korišten u mehani?koj filtraciji je pijesak i vuna za filtere. Kemijska filtracija je metoda uklanjanja supstanci (albumini, fenoli...) koje se ne daju ukloniti biološkom filtracijom. Biološka filtracija koristi bakterije, kao dio nitrifikacije, koja je najvažnija za akvarista.

Tipovi filtera: TZV. (ovo je doslovan prijevod engleskog naziva): Ispod-pješ?ani filter, Obrnuto-strujaju?i ispod-pješ?ani filter, Kapaju?a filtracija, Aktivni ugljen, Protein skimming, Ultravioletni sterilizatori

Sazrijevanje biološkog filtera: Kao glavno pravilo, filter se može smatrati zrelim kada nivo nitrita ostaje jednak nuli tjedan dana. Radite parcijalne izmjene vode prije stavljanja riba u akvarij.
1. Sazrijevanje zapo?ine nitrifikacijom. Nivo amonijaka je maksimalan.
2. Nitrosomonas bacteria pretvara amonijak i nitrit, nivo na kojem je maksimalna.
3. Nitrobacter bacteria pretvara nitrite u nitrate.
4. Nitrati su reducirani promjenama vode i filterom
5. pH nivo pada i 25% vode potrebno je promjeniti da bi se to reduciralo.
6. Ribe slobodno staviti u akvarij uz naravno parcijalne promjene vode
NATRAG NA VRH


Kvaliteta i testiranje vode
Akvarista mora pratiti kvalitetu vode, da bi znao što se doga?a u bilokoje doba. Postoje testovi koji daju potpune informacije o kvaliteti vode i održavanju najboljeg mogu?eg okružja za ribice, jer ipak, mi smo ih uzeli iz divljine.

Prirodna i sinteti?na morska voda: Prirodna morska voda je sli?na svuda u svijetu, ali krivo mislite kad kažete da je ona najbolja za morski akvarij. Nije istina. Prije upotrebe za akvarije, prirodna morska voda mora mjesecima biti u potpunom mraku, sve dok ne poumiru sve planktonski oblici. Morska voda cijeloga svijeta sadrži: 55% klora, 30.5% sode, 7.5% sulfata, 3.5% magnezija, 1% kalcija i kalija, i 0.5% bikarbonata. Sinteti?na morska voda je super dobra i rijetko se dogodi da ne sadrži sve elemente potrebne za život.

Mjerenje saliniteta: Najbolji na?in mjerenja slanosti je putem gusto?e morske vode. Sprava za mjerenje S.G. zove se hidrometar. Hidrometri dolaze u dva oblika. Prvi je uobi?ajeni, tradicionalni plutaju?i hidrometar. Hidrometar se spusti u vodu i o?ita se S.G. u liniji vode. Hidrometar je kalibriran da mjeri na  24°C (75°F). Drugi tip je moderan hidrometar sa njihaju?om iglom. Napunite spremnik sa akvarijskom vodom i o?itajte S.G. sa mjerila isprintanog na stranici kutijice. Ova vrsta hidrometra daje to?nu vrijednost na bilokojoj temperaturi. Mjerenje bi trebalo izvršavati svakih dva do tri dana, a isparenu vodu treba zamjeniti novom. 

pH u akvariju: pH prirodne morske vode je prili?no konstantan u bilokojem dijelu svijeta, bilo otvoreni ocean ili koraljni greben. pH morske vode iznosi 8.0-8.3. Postoje dvije mogu?nosti kako održati pravi pH nivo. Prvo, sinteti?na morska voda ima velik kapacitet otpornosti. To zna?i da je sposobna održavati to?an pH bezobzira na aktivnosti koje se doga?aju u akvariju. Drugo, bezobzira na pravila hranjenja, te parcijalnih promena voda, pH u akvariju se brine sam za sebe. Profesionalni akvaristi koriste elektronsku opremu za mjerenje pH, ali najjeftiniji su ipak obi?ni testovi, koriste?i se ili teku?im ili prškastim reagensima, koji se mogu na?i u bilokojem pet-shopu.
NATRAG NA VRH


Program održavanja
Svaki dan: Provjerite temperaturu. Provjerite da li su sve ribice prisutne i da li se ponašaju normalno. Pogledajte jeli sva oprema radi kako treba. Riješite se nepojedene hrane.
Svaki drugi dan: Nadopunite vodu koja je isparila iz akvarija. Odstranite neželjene alge sa prednjeg stakla sa magnetom.
Svaki tjedan: ?istite pokrovna stakla od soli i algi, jer škode raspršivanju svijetlosti. Promjenite 10% vode u akvariju. To je jednostavnije nego mjenjati ve?e koli?ine svaki mjesec. Mjerite nivoe amonijaka, nitrita i nitrata, te pH. Zamjenite vunu za filter.
Svaki mjesec: Zamjenite zra?ne filtere. Provjerite elektri?ne instalacije. O?istite reflektore svijetlosti ako su u upotrebi.
Po potrebi: Zamjenite svijetiljke. O?istite filtere i pumpe. Zamjenite dijafragmu u zra?noj pumpi koja koristi dijafragmu.
NATRAG NA VRH
POVRATAK NA PRETHODNU STRANICU